نمونه مدارک اخذ شده توسط کاربر پس از پایان دوره

  • امکان گرفتن جواز کسب
  • اولویت بالا در ارگان های نظامی
  • امکان ارائه دریافت وام بانکی با مدرک
  • ارائه در ادارات و ارگان ها جهت ارتقاء شغلی و حقوقی
  • دارای ترجمه به دو زبان به همراه مهر برجسته
  • مورد تایید تمامی آزمون های استخدامی شرکت های خصوصی و دولتی
  • مورد تایید تمامی آزمون های استخدامی مراکز گارانتی و واحدهای صنفی